Друзья! На сайте ведутся технические работы. Если вы заметили какую-либо ошибку, неполадку, неудобство - просим вас сообщить нам на [email protected]. Мы обязательно поможем!
Neceri atbrīvoties no grāmatām (Umberto Eko)
+371 27000041, +371 27000045
(darba dienās 9:00-17:00)
+371 27000041
+371 27000045

(darba dienās 10:00-17:00)

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “Kniga lv” (turpmāk – “mēs”) veicam attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Par šo tiesību aktu, vadlīnijas un kārtības noteikumu ievērošanas uzraudzību ir atbildīga mūsu uzņēmuma vadība.

Mēs cienām Jūsu tiesības uz privātumu un apņemamies to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – privātuma politika). Šajā privātuma politikā mēs informēsim Jūs par to, kā apstrādājam Jūsu personas datus. Mēs apņemamies būt atklāti pret Jums un sniegt skaidru, saprotamu informāciju par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, kāds ir apstrādes nolūks, cik ilgi mēs uzglabājam personas datus un kāds ir apstrādes juridiskais pamats, kā arī citu informāciju, kāda mums jāsniedz saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Šai privātuma politikā ietvertais:

 • 1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc to darām?;
 • 1.1 Fizisko personu savlaicīga informēšana par pasākumiem un grāmatu jaunumiem;
 • 2. Personas datu aizsardzība.
 • 3. Jūsu tiesības.
 • 4. Izmaiņas mūsu privātuma politikā.
 • 5. Kontakti.

1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc to darām?

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus, un apstrādei ir sekojoši nolūki un juridiskie pamati:

1.1. Fizisko personu savlaicīga informēšana par pasākumiem un grāmatu jaunumiem.

Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
vārds;  
uzvārds;  
PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs); Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai pildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktos pienākumus.
saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs; Taču, ja mēs uzglabājam Jūsu personas datus mūsu likumīgo interešu aizsardzības nolūkā, piemēram, lai piedzītu parādus un/vai iekasētu citus maksājumus, šajā gadījumā personas datu apstrādes pamats ir mūsu likumīgo tiesību aizstāvība.
adrese;  
kontaktinformācija – e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs.  

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu atbilstoši izrakstīt vai saņemt rēķinus, tas ir, saskaņā ar likumdošanas prasībām un lai varētu nodrošināt Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas pareizību. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nepieciešamības gadījumā varētu piedzīt parādus un/vai iekasēt citus maksājumus un celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm.

Jūsu personas datus uzglabā 10 gadus pēc rēķina izrakstīšanas vai saņemšanas.

Mēs varam nodot Jūsu personas datus bankām, valsts institūcijām (galvenokārt, Valsts ieņēmumu dienestam), auditoriem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem, grāmatvedības programmatūras uzturēšanas uzņēmumam.

2. Personas datu aizsardzība

Attiecībā uz Jūsu sniegtajiem personas datiem mēs ievērojam šādus piesardzības pasākumus:

Drošība

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam.

Nosūtīšana pāri robežai

Mēs nesūtam Jūsu personas datus trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.

3. Jūsu tiesības

Jums ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām Jūsu tiesībām:

 • tiesībām piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
 • tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
 • tiesībām tikt aizmirstam (Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu. Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to īstenošana nav iespējama gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums šos datus apstrādāt, tai skaitā glabāt, vai apstrāde nepieciešama, lai mēs varētu aizstāvēt savas tiesiskās intereses);
 • tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim);
 • tiesībām ierobežot savu datu apstrādi (noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi);
 • tiesībām iebilst pret savu datu apstrādi (Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses);
 • tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

Lai īstenotu savas tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta pieprasījums), Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē mūsu birojā Maskavas ielā 12-16, Rīgā, LV-1050, Latvijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
 • elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mums ir nepieciešams pārliecināties par Jūsu identitāti, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu subjekta pieprasījumi.

4. Izmaiņas mūsu privātuma politikā

Mēs regulāri pārskatām savu privātuma politiku. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2020. gada 31. martā.

5. Kontakti

Ja Jums ir jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, prasības vai arī tu vēlētos sniegt atsauksmi, lūdzu, sazinies ar mums:

SIA “Kniga lv”, reģistrācijas numurs 40103225061, juridiskā adrese Lastādijas 16-12, Rīga, LV-1050, Latvija, tālruņa numurs: (+371) 67507073, (+371) 27000999, e-pasta adrese: [email protected].