Правила и условия

SIA “Kniga lv” (turpmāk – “mēs”) veicam attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Par šo tiesību aktu, vadlīnijas un kārtības noteikumu ievērošanas uzraudzību ir atbildīga mūsu uzņēmuma vadība.

Mēs cienām Jūsu tiesības uz privātumu un apņemamies to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – privātuma politika). Šajā privātuma politikā mēs informēsim Jūs par to, kā apstrādājam Jūsu personas datus. Mēs apņemamies būt atklāti pret Jums un sniegt skaidru, saprotamu informāciju par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, kāds ir apstrādes nolūks, cik ilgi mēs uzglabājam personas datus un kāds ir apstrādes juridiskais pamats, kā arī citu informāciju, kāda mums jāsniedz saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Šai privātuma politikā ietvertais:

1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc to darām?;
1.1 Fizisko personu savlaicīga informēšana par pasākumiem un grāmatu jaunumiem;
2. Personas datu aizsardzība.
3. Jūsu tiesības.
4. Izmaiņas mūsu privātuma politikā.
5. Kontakti.

1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc to darām?

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus, un apstrādei ir sekojoši nolūki un juridiskie pamati:

1.1. Fizisko personu savlaicīga informēšana par pasākumiem un grāmatu jaunumiem.

Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
 • vārds;
 • uzvārds;
 • PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs);
 • saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs;
 • adrese;
 • kontaktinformācija – e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai pildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktos pienākumus.

Taču, ja mēs uzglabājam Jūsu personas datus mūsu likumīgo interešu aizsardzības nolūkā, piemēram, lai piedzītu parādus un/vai iekasētu citus maksājumus, šajā gadījumā personas datu apstrādes pamats ir mūsu likumīgo tiesību aizstāvība.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu atbilstoši izrakstīt vai saņemt rēķinus, tas ir, saskaņā ar likumdošanas prasībām un lai varētu nodrošināt Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas pareizību. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nepieciešamības gadījumā varētu piedzīt parādus un/vai iekasēt citus maksājumus un celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm.

Jūsu personas datus uzglabā 10 gadus pēc rēķina izrakstīšanas vai saņemšanas.

Mēs varam nodot Jūsu personas datus bankām, valsts institūcijām (galvenokārt, Valsts ieņēmumu dienestam), auditoriem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem, grāmatvedības programmatūras uzturēšanas uzņēmumam.

2. Personas datu aizsardzība

Attiecībā uz Jūsu sniegtajiem personas datiem mēs ievērojam šādus piesardzības pasākumus:

Drošība

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam.

Nosūtīšana pāri robežai

Mēs nesūtam Jūsu personas datus trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.

3. Jūsu tiesības

Jums ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām Jūsu tiesībām:

 • tiesībām piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
 • tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
 • tiesībām tikt aizmirstam (Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu. Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to īstenošana nav iespējama gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums šos datus apstrādāt, tai skaitā glabāt, vai apstrāde nepieciešama, lai mēs varētu aizstāvēt savas tiesiskās intereses);
 • tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim);
 • tiesībām ierobežot savu datu apstrādi (noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi);
 • tiesībām iebilst pret savu datu apstrādi (Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses);
 • tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

Lai īstenotu savas tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta pieprasījums), Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē mūsu birojā Maskavas ielā 12-16, Rīgā, LV-1050, Latvijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
 • elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mums ir nepieciešams pārliecināties par Jūsu identitāti, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu subjekta pieprasījumi.

4. Izmaiņas mūsu privātuma politikā

Mēs regulāri pārskatām savu privātuma politiku. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2020. gada 31. martā.

5. Kontakti

Ja Jums ir jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, prasības vai arī tu vēlētos sniegt atsauksmi, lūdzu, sazinies ar mums:

SIA “Kniga lv”, reģistrācijas numurs 40103225061, juridiskā adrese Maskavas iela 16-12, Rīga, LV-1050, Latvija, tālruņa numurs: (+371) 67507073, (+371) 27000999, e-pasta adrese: [email protected].

ООО «Kniga lv» (далее – «мы») принимает соответствующие меры с целью обеспечения того, чтобы Ваши персональные данные всегда находились у нас в безопасности и чтобы обработка Ваших персональных данных выполнялась в соответствии с действующими правовыми актами о защите данных, нашей внутренней политикой, руководящими принципами и порядком. Руководство нашей компании несет ответственность за надзор над соблюдением этих правовых актов, руководящих принципов и порядка.

Мы уважаем Ваше право на сохранение конфиденциальности и обязуемся защищать ее в соответствии с настоящей политикой конфиденциальности (далее – «политика конфиденциальности»). В настоящей политике конфиденциальности мы информируем Вас о том, как мы обрабатываем Ваши персональные данные. Мы обязуемся быть открытыми по отношению к Вам и предоставлять ясную, понятную информацию о том, какие персональные данные мы обрабатываем, какова цель обработки, как долго мы храним персональные данные и какие юридические основания имеются для обработки, а также другую информацию, которую мы должны предоставлять в соответствии с применимыми правовыми актами.

Что входит в настоящую политику конфиденциальности:

1. Какие персональные данные мы обрабатываем и для чего мы это делаем?
1.1. Своевременное информирование физических лиц о мероприятиях и книжных новинках;
2. Защита персональных данных.
3. Ваши права.
4. Изменения в нашей политике конфиденциальности.
5. Контакты.

1. Какие персональные данные мы обрабатываем и для чего мы это делаем?

Мы обрабатываем персональные данные следующих категорий, и обработка имеет следующие цели и юридические основания:
стороне в рамках заключенного договора для выполнения каких-либо функций, необходимых для реализации договора (например, в случае договора страхования – для реализации наших законных интересов, то есть для поставщика услуг, чтобы выполнять видеомонтажные работы, улучшать качество обслуживания или предоставлять качественные услуги посетителям мероприятия.

Учитывая то обстоятельство, что целью обработки персональных данных является достижение неограниченного круга лиц, опубликованные данные будут получены любым заинтересованным лицом, посетившим поддерживаемые нами социальные сети.

Для выполнения своих юридических обязанностей и реализации своих юридических интересов мы можем направить Ваши персональные данные в правоохранительные учреждения, а также в государственные и самоуправленческие учреждения по их запросу.

1.1. Своевременное информирование физических лиц о мероприятиях и книжных новинках.

Категории персональных данных Юридическое основание для обработки
 • имя;
 • фамилия;
 • регистрационный номер плательщика НДС (если зарегистрирован плательщик НДС);
 • номер удостоверения лица, ведущего хозяйственную деятельность;
 • адрес;
 • контактная информация – адрес электронной почты и/или номер телефона.

Мы обрабатываем Ваши персональные данные, чтобы соблюдать обязанности, установленные применимыми правовыми актами.

Однако, если мы храним Ваши персональные данные в целях защиты наших законных интересов, например, для взыскания долгов и/или инкассирования других платежей, то в этом случае основанием для обработки персональных данных является защита наших законных прав.

Мы обрабатываем Ваши персональные данные, чтобы иметь возможность соответствующим образом выставлять или получать счета, то есть в соответствии с требованиями законодательства, и обеспечивать правильность информации, предоставляемой Службе государственных доходов. Мы обрабатываем Ваши персональные данные, чтобы иметь возможность в случае необходимости взыскивать долги и/или инкассировать другие платежи и предъявлять, реализовывать и защищать законные требования в соответствии с нашими законными интересами.

Ваши персональные данные хранятся в течение 10 лет после выставления или получения счета.

Мы можем передавать Ваши персональные данные банкам, государственным учреждениям (главным образом Службе государственных доходов), аудиторам, юридическим и финансовым консультантам, компании по обслуживанию бухгалтерского программного обеспечения.

2. Защита персональных данных

Мы соблюдаем следующие меры предосторожности в отношении предоставленных Вами персональных данных:

Безопасность

Мы используем различные технические и организационные меры безопасности для защиты Ваших персональных данных. Ваши персональные данные хранятся безопасно и доступны ограниченному числу людей.

Отправление за рубеж

Мы не отправляем Ваши персональные данные в третьи страны за пределами Европейского союза и Европейской экономической зоны.

3. Ваши права

У Вас есть все права субъекта данных, гарантированные Общим регламентом по защите данных и законодательством Латвийской Республики. К ним относятся, помимо прочего, следующие Ваши права:

 • право на доступ к Вашим персональным данным и получение информации об их обработке;
 • право требовать исправления неправильных, неточных или неполных персональных данных;
 • право на забвение (у Вас есть право на удаление своих персональных данных и прекращение их обработки, если персональные данные больше не требуются для целей, для которых они были собраны, или если Вы отозвали свое согласие. Однако право на забвение не является абсолютным и его реализация не представляется возможной в тех случаях, когда у нас есть юридическая обязанность обрабатывать эти данные, включая хранение, или когда обработка необходима для защиты наших законных интересов);
 • право на переносимость данных (право получать касающиеся себя персональные данные, предоставленные контролеру, в структурированном, широко используемом и машиночитаемом формате и право передавать такие данные другому контролеру);
 • право на ограничение обработки своих данных (при определенных обстоятельствах у Вас есть право ограничить обработку своих персональных данных);
  право на возражение против обработки своих данных (у Вас есть право на возражение против обработки нами Ваших данных. Это касается случаев, когда в основе обработки данных лежат наши законные интересы или законные интересы третьего лица);
 • право обращаться в Государственную инспекцию данных.

Чтобы реализовать свое право на доступ к своим персональным данным и получить информацию об их обработке (запрос субъекта данных), Вы можете подать запрос на реализацию своего права:

 • в письменной форме лично в нашем офисе ул. Маскавас 16-12, Рига, предъявив документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карта);
 • электронным способом с использованием безопасной электронной подписи.

При получении запроса субъекта данных мы должны удостовериться в подлинности Вашей личности для обеспечения безопасности обработки персональных данных и гарантии того, что персональные данные не будут разглашены посторонним лицам, поэтому запросы на предоставление информации, которые не будут оформлены в соответствии с указанными требованиями, например, без использования безопасной электронной подписи, не будут обрабатываться как запросы от субъекта данных.

4. Изменения в нашей политике конфиденциальности

Мы регулярно пересматриваем нашу политику конфиденциальности. Эта политика конфиденциальности была обновлена 31 марта 2020 года.

5. Контакты

Если у Вас имеются вопросы относительно обработки Ваших персональных данных или если Вы желаете предоставить отзыв, пожалуйста, свяжитесь с нами:

ООО «Kniga lv», регистрационный номер 40103225061, юридический адрес ул. Маскавас 16-12, Рига, LV-1050, Латвия, телефон: (+371) 67507073, (+371) 27000999, адрес электронной почты: [email protected].